Algemene voorwaarden G-grafica

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door G-grafica gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door G-grafica verrichtte handelingen.
1.2    Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.
1.3    Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4    Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met G-grafica verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.


Artikel 2: Offertes

2.1    G-grafica is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding van de opdrachtgever, door G-grafica schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd.
2.2    De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.
2.3    De door G-grafica gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
2.4    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1    G-grafica zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt G-grafica zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. G-grafica hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.
3.3    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G-grafica aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan G-grafica beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan G-grafica, behoudt G-grafica zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt G-grafica zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindigen van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3.4     G-grafica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat G-grafica is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.
3.5     Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan G-grafica de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen
4.2     Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever G-grafica aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3     Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.
4.4     De contractsduur betreffende hosting van een website bedraagt vierentwintig (24) maanden, tenzij anders is overeengekomen, en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de hosting voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
4.5     De contractsduur betreffende domeinnamen bedraagt vierentwintig (24) maanden, tenzij anders is overeengekomen, en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de domeinnamen voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
4.6     De contractsduur betreffende zoekmachine-onderhoud bedraagt vierentwintig (24) maanden, tenzij anders is overeengekomen, en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het zoekmachine-onderhoud voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
4.7     De contractsduur betreffende statistieken tot een domeinnaam bedraagt twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen, en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de statistieken voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.


Artikel 5: Levertijd en levering

5.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door G-grafica en/of voor rekening van G-grafica mocht geschieden.
5.2     Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.


Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1     Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
6.2     Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. G-grafica zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren
6.3     Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal G-grafica de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal G-grafica daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft en derhalve voor rekening van de opdrachtgever komen.


Artikel 7: Geheimhouding

7.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.


Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 van deze voorwaarden behoudt G-grafica zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2     Alle door G-grafica verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van G-grafica worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.
8.3     G-grafica behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.


Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1     In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal G-grafica de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.
9.2     In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4 dezes) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever / contractant binnen 14 dagen aan G-grafica dient te voldoen.
9.3     Opdrachtgever c.q. contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan G-grafica te melden.


Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1    Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens G-grafica te voldoen, is G-grafica, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat G-grafica tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan G-grafica verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
10.2     Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
10.3     G-grafica kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht G-grafica terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. G-grafica zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
10.4      Opdrachtgever dient de van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan G-grafica te melden.


Artikel 11: Monsters, modellen, proeven en voorbeelden

11.1      Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Daarnaast is het voor de opdrachtgever niet toegestaan dit model, monster of voorbeeld te gebruiken in strijd met artikel 8.2 van de algemene voorwaarden.


Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan G-grafica.
12.2      Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal G-grafica de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft G-grafica opdrachtgever niet schadeloos te stellen.


Artikel 13: Honorarium

13.1      Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.
13.2      Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis-en verblijfskosten en eventueel andere bijkomende kosten.
13.3      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van G-grafica. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen
13.4      Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis-en verblijfskosten en eventueel andere bijkomende kosten.
13.5      Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
13.6      Indien G-grafica met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is G-grafica niettemin gerechtigd tot verhoging dezes met de jaarlijkse indexeringen en in het geval van aanzienlijke verhoging van de prijs voor grondstoffen..
13.7      Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.


Artikel 14: Betalingscondities

14.1      Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening rente verschuldigd ten hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 3% over de hoofdsom.
14.2      In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.
14.3      Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
14.4      Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes en/of de daarin opgenomen werkzaamheden dient de opdrachtgever dit binnen acht (8) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan G-grafica kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.


Artikel 15: achterstand in betaling

15.1      G-grafica heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens G-grafica niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. G-grafica zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van G-grafica kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


Artikel 16: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten

16.1      Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering volledig voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc. De incassokosten zullen in ieder geval minimaal 15% van de hoofdsom bedragen.


Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1      G-grafica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op de webserver van G-grafica.
17.2      G-grafica en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, het personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.
17.3.      G-grafica is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, indien een domein offline is geraakt of email niet wordt verwerkt.
17.4.      G-grafica is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop G-grafica geen invloed kan uitoefenen.
17.5      Contractant dient storingen in het functioneren van de afgenomen dienst op de webserver van G-grafica, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan G-grafica. Zie ook artikel 17.3 dezes.
17.6.      G-grafica zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door contractant is gemeld, opheffen. Zie ook artikel 17.3 dezes.


Artikel 18: Overmacht

18.1      In overmachtsituaties worden de verplichtingen van G-grafica opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door G-grafica niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
18.2      Indien G-grafica bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.
18.3.      In geval van overmacht is G-grafica gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
18.4.      Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.


Artikel 19: Geschillen

19.1      Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben of van toepassing zjin c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar G-grafica statutair gevestigd is.
19.2      Op elke overeenkomst tussen G-grafica en een derde is Nederlands recht van toepassing.

Nijmegen, 15 oktober 2010